(SKU:ELB080420)L9110四路电机驱动模块

来自YwRobot Studio Wiki
跳转至: 导航搜索
L9110四路电机驱动模块产品参数

 • 名称:L9110直流马达驱动模块
 • 尺寸:51*31mm
 • 固定孔:3mm
 • 孔距:45*29mm
 • 芯片:L9110
 • 驱动电压:5-12V
 • 驱动电流:<800mA
 • 端口:数字
 • 平台:Arduino、单片机


产品特性

 • 可同时驱动四个小型直流马达
 • 资料丰富,便于学习

使用教程

 • (SKUELB080420)L9110四路电机驱动模块接线.jpg
 • 4L9110.jpg

样例代码


// 
int M1B = 4;
int M1A = 5;
int M2B = 6;
int M2A = 7;
int M3B = 8;
int M3A = 9;
int M4B = 10;
int M4A = 11;

void setup() {
 pinMode(M1A, OUTPUT);
 pinMode(M1B, OUTPUT);
 pinMode(M2A, OUTPUT);
 pinMode(M2B, OUTPUT);
 pinMode(M3A, OUTPUT);
 pinMode(M3B, OUTPUT);
 pinMode(M4A, OUTPUT);
 pinMode(M4B, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(M1A, HIGH);
 digitalWrite(M1B, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(M1A, LOW);
 digitalWrite(M1B, HIGH);
 delay(500);

 digitalWrite(M2A, HIGH);
 digitalWrite(M2B, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(M2A, LOW);
 digitalWrite(M2B, HIGH);
 delay(500);

 digitalWrite(M3A, HIGH);
 digitalWrite(M3B, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(M3A, LOW);
 digitalWrite(M3B, HIGH);
 delay(500);

 digitalWrite(M4A, HIGH);
 digitalWrite(M4B, LOW);
 delay(500);
 digitalWrite(M4A, LOW);
 digitalWrite(M4B, HIGH);
 delay(500);

}

更多

[YWRobot产品资料下载]

购买 YWRobot商城购买链接