(SKU:PWR030007) 1117带自恢复保险双路电源模块

来自YwRobot Studio Wiki
跳转至: 导航搜索
1117带自恢复保险双路电源模块产品参数

  • 名称:双路电源模块
  • 尺寸:32*27mm
  • 芯片:1117
  • 输入电压:6.5-10V(极限电压12V)
  • 输出电压:3.3V(600mA) 5V(600mA)(最大输出<800mA)更多

[YWRobot产品资料下载]

购买 YWRobot商城购买链接