(SKU:ARD080126)IO Twins Shield 分体式传感器模块扩展板适用于Arduino UNO R3

来自YwRobot Studio Wiki
跳转至: 导航搜索
IO Twins Shield 分体式传感器模块扩展板适用于Arduino UNO R3产品参数

 • 型号:IO Twins Shield 分体式传感器模块扩展板
 • 尺寸:63*17mm
 • 供电:3.3V 5V
 • 模拟接口:0-5
 • 数字接口:0-13
 • 平台:Arduino


产品特性

 • 完全兼容Arduino UNO 接口
 • 资料丰富,便于学习
 • 多扩展口,可测试更多有趣实验
 • USB数据连接,稳定方便

使用教程

 • ARD080126Arduino分体式IO Sensor传感器模块扩展板兼容UNO R3接口示意.jpg
 • ARD080126Arduino分体式IO Sensor传感器模块扩展板兼容UNO R3位置示意.png


更多

[YWRobot产品资料下载]

购买 YWRobot商城购买链接